POLS 407

Çağdaş Marksist ve Post-Marksist Kuram
Political Theory
3

20. Yüzyıl Marksist düşüncenin ve onun sosyolojik, fenomelojik, yapısal ve postmodern akımlarına kuramsal bir bakış. Maksist kuramın Gramsci, Lukacs ve Frankfurt Okulu ve günümüz düşünürlerine olan dönüşümü. Önkoşul: POLS 101

Section 1