POLS 509

Demokrasiye Geçiş Sorunları
Comparative Politics
3

Otoriter rejimlerden demokratik rejimlere geçişi etkileyen faktörler bağlamında çok partili rejimlerin karşılaştırmalı analizi ve demokratik kurumların oluşma ve yerleşme süreçleri