Lisansüstü Dersleri

POLS 501 Araştırma Metotları Kredi 3

Sosyal bilimciler için deneysel ve deneysel olmayan araştırma metodları. Sosyal bilim araştırmasının temel özellikleri

POLS 502 Alan Arastirmasi Yöntemleri Kredi 3

Alan araştırmasının mantığı. Örneklem oluşturma teknikleri. Soru formu oluşturma. Posta ve telefon anket ve görüşmelerinin avantaj ve dezavantajları. Mülakat teknikleri. Kamuoyu araştırma havuzları ve piyasa araştırması. 

POLS 507 Türk Anayasa ve İdare Hukuku Kredi 3

Yönetimin işleyişi çerçevesinde yasama, yürütme ve yargının yapısı, gücü ve işleyişinin ve bunlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

POLS 509 Demokrasiye Geçiş Sorunları Kredi 3

Otoriter rejimlerden demokratik rejimlere geçişi etkileyen faktörler bağlamında çok partili rejimlerin karşılaştırmalı analizi ve demokratik kurumların oluşma ve yerleşme süreçleri

POLS 511 Kamu Politikaları Analizi Kredi 3

Analitik bir çerçevede kamu politikası modellerinin incelenmesi. Politika oluşturma süreci, politika girdi ve çıktıları ve kamu politikalarının sonuçları.

POLS 512 Küresel Ekonomi Politik Kredi 3

Ticaret, para, kaynak kullanımı, teknoloji ve fiziksel çevre ile ilgili devletlerarası ilişkileri kontrol etmek veya düzenlemek için tasarlanmış uluslararası düzenlemelerin ortaya çıkışı, sürdürülmesi ve dönüşümü.

POLS 519 Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Kredi 3

Türk dış politikasındaki güncel problemlerin ve konuların tartışılması.

POLS 521 Uluslararası Politika Kredi 3

Uluslararası politikada başlıca kuramsal yaklaşımlar. Metodolojik sorunlar ve alanın içeriği ve sınırları

POLS 522 Uluslararası Siyasette Gelişmekte Olan Ülkeler Kredi 3

Yeni Sanayileşen Ülkelerin (YSÜ) giderek diğerlerinden ayrıştığı bir konjonktürde gelişmekte olan ülkelerin uluslararası siyasetteki yeri. Soğuk Savaşın sona ermesinin Güneyin geleceği ve Kuzey-Güney ilişkilerine etkisi.

POLS 523 Kalkınma Ekonomi Politiği Kredi 3

Yerel yapı ve kurumlar bağlamında sanayileşme stratejilerinin and iktisadi kalkınma politikasının karşılaştırmalı analizi.

POLS 525 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar I Kredi 3

Dünya siyasetinde yeni dinamikler ve şimdiki sistemin evrimi. Bölgesel ve küresel siyasette sorunlu bölgeler üzerine detaylı incelemeler.

POLS 526 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar II Kredi 3

Küresel ve bölgesel siyasetteki son dönem gelişmelerin kuramsal etkileri. Seçme konular üzerine tartışma.

POLS 527 Balkanlarda Uluslararası Siyaset Kredi 3

Soğuk Savaş sonrası siyasal düzeni içinde Balkanların uluslararası siyasetteki rolü.

POLS 528 Dünya Siyasetinde Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik Kredi 3

Ulusçuluğun, ulus inşasının, ulus devletin ve ulus devlet sisteminin incelenmesi. Soğuk Savaş sonrası dönemde gözlenen etnisite olgusuna özel vurgu.

POLS 529 Uluslararasi Hukuk ve Örgütler Kredi 3

Birleşmiş Milletler üzerinde durularak, uluslararası hukukun ve örgütlerin yapısının ve gelişiminin incelenmesi.

POLS 532 Türkiye Siyaseti Kredi 3

Türk anayasal sistemi, Türk siyasi ve idari sistemleri. Kurumsal yapılar ve seçim yapıları. Siyasi partilerin, çıkar gruplarının, kamuoyunun ve ordunun rolünün incelenmesi.

POLS 534 Türk Siyasal Düşüncesi Kredi 3

Tek parti döneminin teorik ve ideolojik paradigması üzerinde durularak Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze Türk siyasi düşüncesinin gelişimine dair çalışmalar.

POLS 535 Ortadoğu Siyasetinde Güncel Sorunlar Kredi 3

Ortadoğuda etkili olan güncel siyasal sorunların analizi

POLS 536 Edebi Metinler ve Siyaset Kredi 3

Toplumsal ve siyasal dönüşümleri yansıtan seçme edebi metinler üzerine seminer

POLS 537 Türk Toplumunun Siyasal Kültürü Kredi 3

Türk siyasi kültürü çerçevesinde 1920'lerden günümüze Türk siyasal yaşamındaki düşünce, akım ve konular.

POLS 538 Türkiye'de Siyasal ve Anayasal Değişimler Kredi 3

Türkiye'de anayasa yapımı ve siyaset arasındaki etkileşimin incelenmesi yoluyla Cumhuriyet dönemindeki temel anayasal metinlerin analizi.

POLS 541 Karşılaştırmalı Siyaset Kredi 3

Siyaset biliminde karşılaştırmalı metot ve alandaki güncel konulara ilişkin başlıca yaklaşımlar. 

POLS 544 Sanayileşmiş Ülkelerde Siyaset Kredi 3

Yerel yapı ve kurumlara referansla modern sanayileşmiş ülkelerdeki siyasal ve ekonomik dönüşümlerin karşılaştırmalı analizi

POLS 545 Avrupa Siyasetinde Güncel Sorunlar Kredi 3

Avrupa siyasetindeki sorun ve konular üzerine detaylı bir araştırma

POLS 547 Ortadoğu'da Ekonomik ve Toplumsal Değişim Kredi 3

Ortadoğuda değişen toplumsal yapı ve kimlik ve meşruiyet problemleri üzerine bir çalışma. Kültürel, etnik, dini ve sınıfsal bölünmeler. Emperyalizmin mirası.

POLS 552 Siyaset Kuramı Kredi 3

Temel kuramsal tartışmaların ardındaki varsayımlardan yola çıkarak kapsamlı siyaset kuramı çalışması. 

POLS 553 Siyasal ve Toplumsal Kuramların Temelleri Kredi 3

Ampirisizm, fenomenoloji, yapısalcılık ve eleştirel teori gibi teori inşasına yönelik temel yaklaşımların analizi.

 

POLS 555 Siyaset Sosyolojisi Kredi 3

Siyasal örgütlenmelerin, kabilesel grupların, ataerkil ve feodal sistemlerin ve modern ulus devletin oluşumu üzerine bir analiz.

POLS 557 Siyasal Liberalizm Kredi 3

Liberalizmin, demokrasinin kökenleri ve gelişimi. Seçme ülkelerdeki liberal düşünce ve pratik.

POLS 581 Türk Siyasal Hayatı Araştırmaları Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 582 Research and Reading in Turkish Politics Kredi 3
POLS 584 Türk Siyasal Hayatı Araştırmaları II Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 585 Siyaset Kuramı Araştırmaları I Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 586 Siyaset Kuramı Araştırmaları Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 587 Siyaset Kuramı Araştırmaları Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 588 Siyaset Kuramı Araştırmaları II Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 589 Uluslararası İlişkiler: Araştırma I Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 590 Uluslararası İlişkiler; Araştırma Kredi 3
POLS 591 Uluslararsı İlişkiler; Araştırma Kredi 3
POLS 592 Uluslararası İlişkiler: Araştırma II Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 593 Karşılaştırmalı Siyaset: Araştırma I Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 594 Karşılaştırmalı Siyaset: Araştırma Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 595 Karşılaştırmalı Siyaset: Araştırma I Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 596 Karşılaştırmalı Siyaset: Araştırma II Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 597 Sayısal Yöntemler: Araştırma I Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 598 Siyaset Biliminde Nicel Araştırma Yöntemleri Kredi 3

Öğrencilere bireysel araştırma projelerinde yardımcı olmak amacıyla, araştırma tasarımı için ileri seviye bir giriş dersi.

POLS 599 Sayısal Yöntemler: Araştırma II Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 609 Osmanlı Siyasal Geleneği: Seçme Konular Kredi 3
POLS 622 Sekülarizm, Demokrasi ve Din Kredi 3

Sekülerizm ve demokrasi üzerine teorik tartışmalar ve güncel dini hareketler üzerine ampirik çalışmaların incelenmesi.

POLS 623 Dünya Siyasetinde Türkiye Kredi 3

Uluslararası örgütlerin siyasi süreçleri ve bu örgütlerin Türk iç ve dış politikasına etkileri üzerine çalışma. Bölgesel entegrasyon ve güvenlik topluluklarının siyaseti ve ekonomisi.

POLS 631 Uluslararasi Göç ve Mülteciler Kredi 3

Göç ve mültecilerle ilgili problemlerin çözümünde ve yönetiminde hükümetlerin, uluslararası örgütlerin ve sivil toplum kuruluşlarınn rolü üzerinde durularak uluslararası göçün ve mülteci hareketlerinin sebebi ve sonuçlarının incelenmesi.

POLS 632 Karşılaştırmalı Açıdan Türk Siyasal Hayatı Kredi 3

Diğer devlet sistemleriyle karşılaştırmalar üzerinden Türk siyasi sisteminin analizi.

POLS 634 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Güncel Sorunlar Kredi 3

Toplumsal cinsiyet ve siyaset araştırmalarında kuramsal karşıtlıklar ve ampirik gelişmeler.

POLS 635 Türkiye'nin Ekonomi Politiği Kredi 3

Periferik bir ekonomide ekonomik yapıların, sınıf ilişkilerinin, siyasi kurumların ve lobi faaliyetlerinin analizi. Tarihsel ve teorik yaklaşımlar.

POLS 638 Türkiye'de Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı Kredi 3

Parti örgütlenmesinin değerlendirilmesi ve seçmen davranışının değişimi üzerinde durularak geç 1940'lardan günümüze Türkiye'de parti sistemlerinin analizi.

POLS 642 Orta Doğu’da Siyaset ve İdeoloji Kredi 3

Belli başlı ülkeler bağlamında şimdiki Ortadoğuda siyaset ve ideoloji alanları üzerine tematik bir çalışma.

POLS 644 Siyasal Açıdan Karadeniz İşbirliği Kredi 3

Karadeniz Bölgesi'nin, bölgedeki işbirliği ve istikrar problemlerinin ve ihtimallerinin incelenmesi.

POLS 651 Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Siyaset Kredi 3

Burjuva demokrasi ve piyasa ekonomisine geçişteki problemleri ve ortaya çıkan uluslararası sistemdeki yerleri üzerinde durularak eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinin geleceğinin incelenmesi.

POLS 652 Siyaset ve İdeoloji Kredi 3

Devletin doğası ve işlevi. Liberal, Marksist ve Faşist devlet ve toplum teorileri. Gelişmekte olan, sanayi ve sanayi sonrası toplumlarda devlet.

POLS 653 Devlet Kuramları Kredi 3

Devletin doğası ve işlevi. Liberal, Marksist ve Faşist devlet ve toplum teorileri. Gelişmekte olan, sanayi ve sanayi sonrası toplumlarda devlet.

POLS 658 Demokrasi Kuramı Kredi 3

Klasik demokrasi teorisi ve onun eleştirileri. Demokrasi teorisinin değerlendirilmesi. Demokrasi pratiği ile teorisi arasındaki etkileşim. Demokratik sistemin temelleri ve işleyişi.

POLS 680 Siyasal Düşünceler Tarihi: Seçme Konular Kredi 3

Siyaset teorisindeki ve sosyal teorideki seçme konuların detaylı analizi. Dersin içeriği dersin hocası ve öğrencileri tarafından birlikte belirlenir. 

POLS 681 Research and Reading in Turkish Politics Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 682 Research and Reading in Turkish Politics Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 683 Research and Reading in Political Theory Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 684 Research and Reading in Political Theory Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 685 Research and Reading in International Relations Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 686 Research and Reading in International Relations Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 687 Research and Reading in Comparative Politics Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 688 Research and Reading in Comparative Politics Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 690 MA Thesis Kredi 0
POLS 691 Research and Reading in Research Methods Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 700 Graduate Seminar Kredi
POLS 790 Ph.D. Dissertation Kredi 0
POLS654 Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi Kredi 3

Türkiye'de devlet ve bürokrasi üzerinde özel olarak durularak tarihsel ve karşılaştırmalı bakış açılarından devlet ve bürokrasi tipolojileri.