Lisansüstü Dersleri

POLS 509 Demokrasiye Geçiş Sorunları Kredi 3

Otoriter rejimlerden demokratik rejimlere geçişi etkileyen faktörler bağlamında çok partili rejimlerin karşılaştırmalı analizi ve demokratik kurumların oluşma ve yerleşme süreçleri

POLS 511 Kamu Politikaları Analizi Kredi 3

Analitik bir çerçevede kamu politikası modellerinin incelenmesi. Politika oluşturma süreci, politika girdi ve çıktıları ve kamu politikalarının sonuçları.

POLS 535 Ortadoğu Siyasetinde Güncel Sorunlar Kredi 3

Ortadoğuda etkili olan güncel siyasal sorunların analizi

POLS 536 Edebi Metinler ve Siyaset Kredi 3

Toplumsal ve siyasal dönüşümleri yansıtan seçme edebi metinler üzerine seminer

POLS 544 Sanayileşmiş Ülkelerde Siyaset Kredi 3

Yerel yapı ve kurumlara referansla modern sanayileşmiş ülkelerdeki siyasal ve ekonomik dönüşümlerin karşılaştırmalı analizi

POLS 545 Avrupa Siyasetinde Güncel Sorunlar Kredi 3

Avrupa siyasetindeki sorun ve konular üzerine detaylı bir araştırma

POLS 547 Ortadoğu'da Ekonomik ve Toplumsal Değişim Kredi 3

Ortadoğuda değişen toplumsal yapı ve kimlik ve meşruiyet problemleri üzerine bir çalışma. Kültürel, etnik, dini ve sınıfsal bölünmeler. Emperyalizmin mirası.

POLS 555 Siyaset Sosyolojisi Kredi 3

Siyasal örgütlenmelerin, kabilesel grupların, ataerkil ve feodal sistemlerin ve modern ulus devletin oluşumu üzerine bir analiz.

POLS 594 Karşılaştırmalı Siyaset: Araştırma Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 595 Karşılaştırmalı Siyaset: Araştırma I Kredi 3

Araştırma projesi örnekleri ve/ya eleştirel okumalar.

POLS 634 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Güncel Sorunlar Kredi 3

Toplumsal cinsiyet ve siyaset araştırmalarında kuramsal karşıtlıklar ve ampirik gelişmeler.

POLS 642 Orta Doğu’da Siyaset ve İdeoloji Kredi 3

Belli başlı ülkeler bağlamında şimdiki Ortadoğuda siyaset ve ideoloji alanları üzerine tematik bir çalışma.