Lisansüstü Dersleri

POLS 522 Uluslararası Siyasette Gelişmekte Olan Ülkeler Kredi 3

Yeni Sanayileşen Ülkelerin (YSÜ) giderek diğerlerinden ayrıştığı bir konjonktürde gelişmekte olan ülkelerin uluslararası siyasetteki yeri. Soğuk Savaşın sona ermesinin Güneyin geleceği ve Kuzey-Güney ilişkilerine etkisi.

POLS 525 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar I Kredi 3

Dünya siyasetinde yeni dinamikler ve şimdiki sistemin evrimi. Bölgesel ve küresel siyasette sorunlu bölgeler üzerine detaylı incelemeler.

POLS 526 Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar II Kredi 3

Küresel ve bölgesel siyasetteki son dönem gelişmelerin kuramsal etkileri. Seçme konular üzerine tartışma.

POLS 527 Balkanlarda Uluslararası Siyaset Kredi 3

Soğuk Savaş sonrası siyasal düzeni içinde Balkanların uluslararası siyasetteki rolü.

POLS 528 Dünya Siyasetinde Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik Kredi 3

Ulusçuluğun, ulus inşasının, ulus devletin ve ulus devlet sisteminin incelenmesi. Soğuk Savaş sonrası dönemde gözlenen etnisite olgusuna özel vurgu.

POLS 529 Uluslararasi Hukuk ve Örgütler Kredi 3

Birleşmiş Milletler üzerinde durularak, uluslararası hukukun ve örgütlerin yapısının ve gelişiminin incelenmesi.

POLS 590 Uluslararası İlişkiler; Araştırma Kredi 3
POLS 591 Uluslararsı İlişkiler; Araştırma Kredi 3
POLS 631 Uluslararasi Göç ve Mülteciler Kredi 3

Göç ve mültecilerle ilgili problemlerin çözümünde ve yönetiminde hükümetlerin, uluslararası örgütlerin ve sivil toplum kuruluşlarınn rolü üzerinde durularak uluslararası göçün ve mülteci hareketlerinin sebebi ve sonuçlarının incelenmesi.

POLS 644 Siyasal Açıdan Karadeniz İşbirliği Kredi 3

Karadeniz Bölgesi'nin, bölgedeki işbirliği ve istikrar problemlerinin ve ihtimallerinin incelenmesi.

POLS 651 Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Siyaset Kredi 3

Burjuva demokrasi ve piyasa ekonomisine geçişteki problemleri ve ortaya çıkan uluslararası sistemdeki yerleri üzerinde durularak eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinin geleceğinin incelenmesi.