Lisansüstü Dersleri

POLS 507 Türk Anayasa ve İdare Hukuku Kredi 3

Yönetimin işleyişi çerçevesinde yasama, yürütme ve yargının yapısı, gücü ve işleyişinin ve bunlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

POLS 519 Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Kredi 3

Türk dış politikasındaki güncel problemlerin ve konuların tartışılması.

POLS 534 Türk Siyasal Düşüncesi Kredi 3

Tek parti döneminin teorik ve ideolojik paradigması üzerinde durularak Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze Türk siyasi düşüncesinin gelişimine dair çalışmalar.

POLS 537 Türk Toplumunun Siyasal Kültürü Kredi 3

Türk siyasi kültürü çerçevesinde 1920'lerden günümüze Türk siyasal yaşamındaki düşünce, akım ve konular.

POLS 538 Türkiye'de Siyasal ve Anayasal Değişimler Kredi 3

Türkiye'de anayasa yapımı ve siyaset arasındaki etkileşimin incelenmesi yoluyla Cumhuriyet dönemindeki temel anayasal metinlerin analizi.

POLS 582 Research and Reading in Turkish Politics Kredi 3
POLS 623 Dünya Siyasetinde Türkiye Kredi 3

Uluslararası örgütlerin siyasi süreçleri ve bu örgütlerin Türk iç ve dış politikasına etkileri üzerine çalışma. Bölgesel entegrasyon ve güvenlik topluluklarının siyaseti ve ekonomisi.

POLS 632 Karşılaştırmalı Açıdan Türk Siyasal Hayatı Kredi 3

Diğer devlet sistemleriyle karşılaştırmalar üzerinden Türk siyasi sisteminin analizi.

POLS 635 Türkiye'nin Ekonomi Politiği Kredi 3

Periferik bir ekonomide ekonomik yapıların, sınıf ilişkilerinin, siyasi kurumların ve lobi faaliyetlerinin analizi. Tarihsel ve teorik yaklaşımlar.

POLS 638 Türkiye'de Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı Kredi 3

Parti örgütlenmesinin değerlendirilmesi ve seçmen davranışının değişimi üzerinde durularak geç 1940'lardan günümüze Türkiye'de parti sistemlerinin analizi.

POLS 653 Devlet Kuramları Kredi 3

Devletin doğası ve işlevi. Liberal, Marksist ve Faşist devlet ve toplum teorileri. Gelişmekte olan, sanayi ve sanayi sonrası toplumlarda devlet.

POLS654 Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi Kredi 3

Türkiye'de devlet ve bürokrasi üzerinde özel olarak durularak tarihsel ve karşılaştırmalı bakış açılarından devlet ve bürokrasi tipolojileri.