Lisans Dersleri

POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş Kredi 3

Siyaset bilimi çalışmalarına giriş. Siyaset biliminin yöntembilimi ve terimleri. Yönetim ve idare. Yürütme, yasama, yargı. Yönetişim, siyasal katılım, siyasal aktörler, devlet idaresinde yapılar ve süreçler. Siyaset kuramının temel kavramları; karşılaştırmalı siyaset ve uluslararası ilişkiler. 

POLS 102 Türk Anayasa Hukukuna Giriş Kredi 3

Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde anayasaların gelişmeleri. Güncel ve geçmiş anayasaların karşılaştırmalı incelemesi. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin anayasal statüleri ve ilişkileri. (Ders dili Türkçedir) Önkoşul: POLS 101

POLS 201 Siyasal Düşünceler Tarihi I Kredi 3

Antik Yunan, Roma ve Ortaçağ düşünürleri. Bu düşünürlerin siyaset kuramına temel katkıları. Önkoşul: POLS 101

POLS 202 Siyasal Düşünceler Tarihi II Kredi 3

Makyevelden bugüne başlıca Batı siyaset kuramcılarının çalışmalarının incelenmesi. Modern siyaset kuramının genel gelişimi, akımlar ve temel konular. Önkoşullar: POLS 101, POLS 201

POLS 203 Sosyal Bilimlerde İstatistik Kredi 4

İstatistiksel yöntemlere giriş. Sosyal bilimlerde temel betimleyici ve yordama teknikleri. Önkoşul: MATH 106

POLS 204 Sosyal Bilimlerde İleri İstatistik Yöntemleri Kredi 4

Karar kuramı, istatistiksel hipotez testleri, istatistiksel tahminler, parametrik ve parametrik olmayan istatistikler, ilinti ve bağlanım analizleri. Önkoşul: POLS 203

POLS 206 Siyaset Bilimi ve Araştırma Yöntemleri Kredi 4

Araştırma soruları, araştırma tasarımı, niceliksel veri toplama teknikleri, veri işlenmesi, veri analizi ve sosyal bilim verilerinin yorumlanması. Önkoşul: POLS 203

POLS 215 Karşılaştırmalı Siyaset Kredi 3

Karşılaştırmalı siyasette temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar. Karşılaştırmalı parti sistemleri, seçim sistemleri, siyasi kurumlar, devlet-toplum ilişkileri, demokratikleşme ve siyasal kültür. Önkoşul: POLS 101

POLS 217 Uluslararası Siyasal Tarihi Kredi 3

Fransız Devriminden Soğuk Savaş sonuna kadar diplomasi ve uluslararası ilişkiler tarihi. Güçler dengesi sistemlerinin doğuşu, milliyetçilik, sömürgeleşme, Dünya Savaşları, ulusal mücadeleler tarihi ve Soğuk Savaş. Önkoşul: POLS 101. 

POLS 242 Uluslararası İlişkilere Giriş Kredi 3

Ulus devlet sisteminin doğuşu ve evrimi, güçler dengesinin işleyişi, diplomasi, kriz yönetimi, uluslararası hukukun ve kurumların rolü, devletler arası ilişkiler. Önkoşul: POLS 101.

POLS 246 Türkiye Siyasetine Giriş Kredi

Türkiye siyasal sisteminin Osmanlı döneminden bugüne devlet, siyaset ve toplum çerçevesinde gelişimi. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 303 Ekonomi Politigin Temelleri Kredi 3

Ekonomi politiğin temel kavramlarına, kuramlarına ve metodolojisine giriş. Devlet ve piyasalar arasındaki etkileşim ve yerel ve uluslararası bağlamlarda iktidar ve zenginlik arası ilişkiler. Önkoşul: POLS 101

POLS 304 Çağdaş Demokrasilerin Gelişimi Kredi 3

Karşılaştırmalı perspektifle, temel tarihsel süreçler ve güncel tartışmalar odağında demokrasinin tarihsel kökleri ve gelişiminin incelenmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 305 Siyasette Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik Kredi 3

Tarihsel perspektifle milliyetçilik ve milletleşme süreci. Uluslararası ve karşılaştırmalı çerçevede etnisite, milli bilinç ve etnik milliyetçilik. Önkoşul: POLS 101

POLS 306 Çağdaş Siyasal İdeolojiler Kredi 3

18. Yüzyıldan bugüne liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, komünizm, sosyal demokrasi ve milliyetçilik ideolojileri. Önkoşul: POLS 101

POLS 307 Sekülerlerizm ve Eleştirileri Kredi 3

Sekülarizmin etimolojik, felsefi, bilimsel ve tarihsel kökenleri. Sekülerizmin çağdaş, politik ve felsefi eleştirlerinin incelenmesi. Sekülarizm ve demokrasi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Önkoşulu POLS 101

POLS 308 Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Kredi 3

Rejim değişiminin dinamikleri merkezinde gelişmekte olan ülkelerde siyasetin yapısı ve süreçleri. Önkoşul: POLS 101

POLS 309 Çağdaş Türkiye'nin Ekonomi Politiği Kredi 3

Devletin kalkınmada değişen rolü merkezinde günümüz Türkiyesinin ekonomi politiğinin derinlemesine analizi. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 310 Karşılaştırmalı Seçim Sistemleri Kredi 3

Karşılaştırmalı perspektiften farklı seçim sistemlerinin özellikleri. Seçim kuram ve uygulamaları. Çoğunluk sistemleri, nisbi seçim sistemleri. Önkoşul: POLS 101

POLS 311 Latin Amerika Siyaseti Kredi 3

Popülizm, devrim, otoriter rejimler ve demokrasi kavramları üzerinden Latin Amerika ülkelerinde siyaset yapıları ve süreçlerinin analizi. Teorik ve tarihsel çerçeveden bölgedeki siyasal değişim ve ekonomik kalkınma süreçlerinin incelenmesi. Önkoşul: POLS101

POLS 313 Edebiyatta Amerikan Toplumu ve Siyasal Yasami Kredi 3

Romanlarda yansıtılan toplumsal değişim vurgusunda, Amerikan toplumunun ve onun sosyo-politik gelişmelerinin 19. Yüzyıl ortasından bugüne Amerikalı yazarların metinleri üzerinden analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 314 Siyaset ve Sinema Kredi 3

Seçme film yönetmenlerinin gözünden siyaset. Klasik ve çağdaş siyasi filmlerin ve perdeye yansıyan temel siyasi konuların eleştirel değerlendirilmesi. Sinemanın siyasi ve sosyal olanla ilişkisinin keşfi. Önkoşul: POLS101

POLS 317 Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kredi 3

Ortadoğu ülkelerinin tarihsel ve kültürel konumu, toplumsal yapısı ve günümüz siyasetlerinin incelenmesi. İslamın ve Arap milliyetçiliğinin Ortadoğuya etkisi. Bölge ölçeğinde sivil-asker ilişkileri ve demokratikleşme ve istikrar sorunları. Önkoşul: POLS 101

POLS 318 Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi Kredi 3

Türkiyede devletçi geleneğin incelemesi. İdarenin yapısı, işe alım ve bürokrasinin kurumsal çıkarları. Bürokratik siyaset, bürokrasinin parlamento ve hükümetle ilişkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 319 Sosyal Bilimler Felsefesi Kredi 3

Sosyal bilimlere temel yaklaşımların ontolojik, epistemolojik, ve siyasal ideolojik temelleri. Sosyal ve beşeri bilimlerin doğa bilimleriyle ilişkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 320 Asya ve Pasifikte Siyaset Kredi 3

Doğu ve Güneydoğu Asyada siyasi değişimin ve hızlı iktisadi kalkınmanın karşılaştırmalı analizi. Japonya, Çin ve Doğu Asya YSÜ özel olarak incelenecektir. Önkoşul: POLS 101

POLS 321 Uluslararası İlişkiler Kuramı Kredi 3

Karşılaştırmalı uluslararası ilişkiler için kuramlar. Realizm, neorealizm, birleşme ve karşılıklı bağımlılık kuramları, inşaacılık, postmodernist ve feminist yaklaşımlar. Paradigmatik değişiklikler ve temel tartışma konuları. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

POLS 323 Kimlik ve Siyaset Kredi 3

Toplumsal cinsiyet, din, etnisite ve yerellik kimliklerinin siyasallaşması üzerine kuramsal perspektifler. Modern ve postmodern sosyo-politik kültürde, özellikle de kamusal alan, devlet, hukuk, milliyet, vatandaşlık ve cemaat gibi kavramlar çerçevesinde siyasal kimliklerin inşası. Önkoşul: POLS 101

 

POLS 324 Uluslararası Hukuk Kredi 3

Uluslararası hukukun doğası ve işlevi, gelişimindeki ana yönlerin analizi. Devletler Genel Hukuku ve Devletler Özel Hukukunun temelleri. Önkoşul: POLS 101

POLS 326 Yirminci Yüzyıl Diplomasi Tarihi Kredi 3

20. Yüzyıl diplomasi tarihinin derinlemesine tahlili. İki dünya savaşının sebep ve sonuçları, iki kutuplu sistemin doğuşu, Soğuk Savaş sonrası gelişmeler ve çatışmalar. Önkoşul: POLS 101

POLS 327 Uluslararası Ekonomik Ilişkiler Tarihi Kredi 3

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ekonomik ilişkiler, finans, ticaret ve üretimin küreselleşmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 329 Çevre ve Siyaset Kredi 3

Ulusal ve uluslararası düzeyde çevre konularının siyasal dinamikleri ve gelişimi. Yeşil siyaset ve bu hareketin sanayi sonrası siyasete etkileri. Güncel siyasal yaklaşımların çevresel sonuçları. Önkoşul: POLS 101

POLS 330 Siyasi Coğrafya Kredi 3

Siyaset ve devlet ülkesi ilişkisi. Ülke sınırları, demografi, sosyoekonomik özellikler ve faaliyetler. Önkoşul: POLS 101

POLS 332 Siyaset Sosyolojisi Kredi 3

Modern devletin gelişmesi, modern siyasi kurum ve süreçleri çerçevesinde devlet toplum ilişkisi. Önkoşul: POLS 101, SOC 101, SOC 108

POLS 333 Local Politics and Democracy Kredi 3

Yerel siyaset, yönetim ve yönetişim konularını karşılaştırmalı bir perspektifle ele alır. Temel yaklaşım ve kavramlarını tanıttıktan sonra, siyasal katılımın yerel düzeydeki farklı dinamiklerini ve formlarını inceler.

 

POLS 334 Türk Anayasa Hukuku Kredi 3

Türkiyede parlamenter rejimin doğuşu. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetinde anayasal gelişmeler. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 335 Türk Kamu Hukuku Kredi 3

İdare hukukunun genel ilkeleri. Türk idare hukukunun tarihi gelişimine bakış. Türk kamu yönetiminin anayasal ve kurumsal dinamikleri. Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ve idari kararların hukuki denetimi. Önkoşul: POLS 101, AD 131

POLS 336 Siyasal Düşünde Tarihinden Seçilmiş Konular Kredi 3

Seçilmiş siyaset kavramlarının ve tartışma konularının doğuşu ve tarihsel evriminin kapsamlı analizi. Siyasal düşünürler ve onların siyasal düşünceye katkılarının derinlemesine ele alınması. Önkoşul: POLS 101.

POLS 337 Hukuk Sosyolojisi Kredi 3

Suçun ve kanunun sosyal ve siyasi inşası dikkate alarak, hukuk, siyaset ve toplum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Literatürde varolan temel teorik yaklaşımlar ve ampirik araştırmalar. Önkoşul: POLS 101, POLS 102 

POLS 338 Türk Dış Politikası Kredi 3

Tarihsel bakış açısıyla Türk dış politikası. İç ve dış politikanın etkileşimi. Temel aktörlerin Türk dış politikasının belirlenmesi ve uygulanmasındaki rolleri. Önkoşul: : POLS 101, POLS 217

POLS 339 Devlet ve Kamusal Alan Kredi 3

Devlet, kamusal alan ve kamu-özel alan ikili karşıtlığı konularına analiz yaklaşımları ve kuramsal açıdan değerlendirilmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 340 Dış Politika Kredi
POLS 342 Amerikan Yönetimi Kredi 3

Günümüz ABD yönetiminin federal sistem, başkanlık sisteminin yetkileri, ABD Kongresi ve Yüksek Mahkemesi’nin işleyişine atıfla incelenmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 343 Avrupa Bütünleşmesine Giriş Kredi 3

Avrupa entegrasyon projesinin Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinden bugünkü Avrupa Birliğine gelişimi. Avrupa Birliği genişleme süreci ve entegrasyonun derinleşmesi. Önkoşul: POLS 101. 

POLS 344 Türkiye ve Avrupa Birliği Kredi 3

Ankara Anlaşması’ndan bugüne Türkiye’nin Avrupa ile bütünleşme sürecinin tarihçesi ve diplomatik ilişkileri. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ana konular. Önkoşul: POLS 101

POLS 345 Dünya Siyasetinde Ortadoğu Kredi 3

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından itibaren bugünkü Ortadoğu’nun tarih içindeki evrimi. Güncel dünya siyasetinde Ortadoğu’yla ilgili temel sorunlar. Önkoşul: POLS 101

POLS 346 Uluslararası Örgütler Kredi 3

Uluslararası örgütlerin tipolojisin, hükümetler arası örgütlerde karar alma süreçlerinin doğası. Bu örgütlerin dünya siyasetindeki rolü ve ona etkisi Önkoşul: POLS 101, POLS 217, POLS 242

POLS 347 İdare Hukuku Kredi 3

Hükümetin idari yapısınının işleyişi ve iktidarı ve örgütlenmesine giriş. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 348 Türkiye Siyasal Yaşamında Güncel Sorunlar Kredi 3

Laiklik, sivil-asker ilişkisi ve demokrasinin problemleri çerçevesinde Türkiye siyasal hayatındaki güncel konular üzerine genel bir tartışma. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 349 Doğu Avrupada Siyaset Kredi 3

Soğuk Savaş sonrası gelişmeler ışığında karşılaştırmalı perspektifle Doğu Avrupada tarihsel ve günümüz siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi. Önkoşul: POLS 101, POLS 215

POLS 350 İleri Endüstrileşmiş Ülkelerin Ekonomi Politiği Kredi 3

İleri düzeyde sanayileşmiş ülkelerde devlet, şirket ve sendikaların endüstrileşme sürecinde karşılaştığı çeşitli sorun ve güçlüklerin analizi. Amerika, Japonya ve Avrupa'nın endüstri politikalarının incelenmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 351 Kamu Tercihine Giris Kredi 3

Kamu tercihi teorisi perspektifinden siyasi ve iktisadi faktörler arasındaki ilişkiye giriş. Kamu tercihi teorisi konseptlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu politikası konularına uygulanması. Önkoşul: POLS 101, EC 101, EC 102

POLS 352 Sosyal Politika Kredi 3

Refah devletinin sosyal politikaları, sosyal problemleri, doğası ve işlevlerinie yönelik temel teorik yaklaşımlar. Seçme alanlarındaki hükümet politikalarının nedenleri ve etkileri. Önkoşul: POLS 101

POLS 353 Küreselleşme ve Kamusal Politika Kredi 3

Avrupa ve Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkelerinde küreselleşmenin tarihi, doğası ve kamu politikaları düzeyinde ortaya çıkan tepkiler. Piyasaların küreselleşmesi ile birlikte gelen ekonomik, sosyal ve endüstriyel politikaların karşılaştırmalı analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 361 Siyaset ve Hukuk Kredi 3

Anayasa ve siyasal sistem, siyasal süreç ve parlamenter sürecin hukuksal özetine ilişkin disiplinler arası yaklaşım. Türkiye, Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan sistemlerinden örnekler üzerinde durulacaktır. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 364 Avrupa'nın Karşılaştırmalı Ekonomi Politiği Kredi 3

Avrupa Birliği ekonomilerinin Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’ya odaklı karşılaştırmalı analizi. Avrupa bütünleşmesinin bu ekonomilere olan etkisinin incelenmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 370 Siyaset ve Karar Teorisi Kredi 3

Oyun teorisinin ve karar teorisinin siyaset bilimine uygulanabilecek temel kavramlarına giriş. Önkoşul: POLS 101, POLS 203

POLS 373 Siyaset ve Kültür Kredi 3

Kültürel alanda siyasal iktidar ilişkilerinin artikülasyonu. İdeolojik hegemonya ve siyasi meşruiyet süreçleri. Kültürün siyaset ve iktisattan özerklik. Küreselleşmenin kültürel boyutları. Önkoşul: POLS 101

POLS 375 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Kredi 3

Toplumsal cinsiyetin siyasal söylemdeki yeri. Toplumsal cinsiyetin, siyasetin metodolojik ve öze ilişkin konularına etkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 402 Etik ve Siyaset Kredi 3

Eflatun, Aristo, Makyevel, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche ve modern teorisyenlere referansla etik-siyaset, temel konu ve ikilemlerin tartışlabı üzerine kuramsal tahliller. Önkoşul: POLS 101

POLS 403 Siyaset Felsefesi Kredi 3

Siyaset felsefesinin özgürlük, eşitlik, gerçek, adalet, kamu yararı, hak ve ödevler gibi temel konuların ve siyaset felsefesinin alanı üzerine tartışma. Önkoşul: POLS 101

POLS 404 Din ve Toplum Kredi 3

Dinlerin günümüz dünyasındaki konumuna ilişkin siyasi, sosyolojik, antropolik ve iktisadi yaklaşımlar. Doğuda ve Batıdaki sekülarizm. Sekülerleşme ve sekülerleşmenin geri çevrimiyle ilişkili siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi ve toplumsal cinsiyet meselelerin karşılaştırmalı analizi. Önkoşul: POLS 101 

POLS 404 Paper 4

POLS 405 İletişim ve Siyaset Kredi 3

Kitle iletişiminde küresel değişiklikler ve bunun siyasal süreçlere, kültürel kimliklere, ulusal ve küresel konulara etkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 406 Siyaset, İdeoloji ve Söylem Kredi 3

İdeoloji ve söylem üzerine modern ve postmodern kuramların eleştirel değerlendirmesi. Güncel tartışmaların siyasal düşünce ve söylem kuram ve pratiğine katkısı. Önkoşul: POLS 101

POLS 407 Çağdaş Marksist ve Post-Marksist Kuram Kredi 3

20. Yüzyıl Marksist düşüncenin ve onun sosyolojik, fenomelojik, yapısal ve postmodern akımlarına kuramsal bir bakış. Maksist kuramın Gramsci, Lukacs ve Frankfurt Okulu ve günümüz düşünürlerine olan dönüşümü. Önkoşul: POLS 101

POLS 408 Demokrasi Teorisi Kredi 3

Demokratik teorinin Hobbes'tan günümüze bağlamsal gelişmesinin analizi ve güncel problemleri. Önkoşul: POLS 101

POLS 409 Çagdas Amerikada Siyaset Kredi 3

İkinci Dünya Savaşından günümüze ABDde yaşanan toplumsal, iktisadi ve siyasal değişimler. Teknolojik gelişmenin ve küresel ekonomik sistemin Amerikan siyasetine etkisi. Azınlıklar, kadınlar ve dünya siyasettine Amerikan müdahalesi üzerine günümüz konuları ve tartışmaları. Önkoşul: POLS 101

POLS 410 Siyasal Davranış Kredi 3

Siyasal hayatta psikolojik, kültürel ve sosyal yapı kaynaklı faktörlerin birey ve kitle tutumlarına ve oy verme eğilimlerine etkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 412 Siyaset İncelemelerinde Temel Teorik Yaklaşımlar Kredi 3

Siyaset ve toplum alanı çalışmalarına pozitivizm, fenomenoloji ve hermönetik, yapısalcılık ve eleştirel kuram gibi farklı paradigmatik yaklaşımların analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 413 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Çıkar Grupları Kredi 3

Farklı siyasal sistemlerde siyasi partilerin ve çıkar gruplarının kökenleri, işleyişleri ve örgütlenme evsafının karşılaştırmalı analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 414 Batı Avrupa Düşüncesinde Avrupa Birliği Kredi 3

Avrupa entegrasyonu fikrinin Batı siyaset tarihinde tesisi. Antik Yunandan bugüne yerel ve uluslararası toplum kavramları ve bunların tatbiği. Önkoşul: POLS 101

POLS 415 Siyaset Psikolojisi Kredi 3

Siyasal idrak, eğilimler, değer ve inançlar üzerine kuramlar ve ampirik çalışmalara giriş. Sosyalizasyon, siyasi eylem ve protesto davranışı üzerine kuramlar. Önkoşul: POLS 101

POLS 416 Edebiyat ve Siyaset Kredi 3

Anlamanın kaynağı olarak edebi metinler incelemesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 417 Weimardan Berline Alman Siyasal Sistemi Kredi 3

Weimar Cumhuriyetinin yıkılmasına yol açan toplumsal ve siyasal problemler, Üçüncü İmparatorluğun (Nazizmin) yükselişi ve çöküşü, Federal Cumhuriyetin kuruluşu ve Almanyanın Birleşmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 418 Avrupa Dış Politikası ve Güvenlik Politikaları Kredi 3

Ortak bir Avrupa dış siyaset ve güvenlik politikasına doğru yaşanan evrimin incelenmesi. Başlıca uluslararası ilişkiler ekseninde Avrupa Birliği politikaları. Önkoşul: POLS 101.

POLS 420 Uluslararası Ekonomi Politik Kredi 3

Uluslararası iktisadi ilişkilerin siyasallaşması ışığında uluslararası alanda iktisadi ve siyasi faktörlerin karşılıklı bağımlılığı. Önkoşul: POLS 101, EC 101, EC 102

POLS 421 Karşılaştırmalı Devlet ve Bürokrasi Kredi 3

Farklı siyasi sistemlerde devlet ve bürokrasi ilişkileri ve bunların tipolojileri. Önkoşul: POLS 101

POLS 422 Kapitalizm ve Piyasaların Siyaseti Kredi 3

Kapitalizme ve piyasalara temel yaklaşımların ekonomi etnografyası yönünden ele alınarak tartışılması. Ekonomi politik, değiştokuş, üretim, kayıtdışılık, modern bilimlerin edimselliği, piyasa yapısı, meta dolaşımı ve finans. Önkoşul: POLS 101

POLS 423 Karşılaştırmalı Ekonomi Politik Kredi 3

Ekonomi politiğin temel bir dalı olarak kurumsalcılık. Yerel yapıların ve ülkeler arası farklılıkların kamu tercihlerine ve ekonomik performansa etkileri. Önkoşul: POLS 101, EC 101, EC 102

POLS 424 Toplumsal Hareketler Kredi 3

Toplumsal hareketler kuramına giriş. Eski ve yeni toplumsal hareket tiplerinin örnek olaylarının karşılaştırmalı incelemesi. İşçi, kadın ve göçmen hareketleri. Önkoşul: POLS 101

POLS 425 Kafkaslar ve Orta Asyada Siyaset Kredi 3

Soğuk Savaş ertesinde Kafkaslar ve Orta Asyada siyasi dinamikler ve gelişmeler. Önkoşul: POLS 101

POLS 426 Balkanlarda Siyaset Kredi 3

Balkanlardaki istikrarsızlık ve çatışma ortamının neden ve sonuçları bağlamında bölge devletlerinin toplumsal ve siyasi dinamikler. Önkoşul: POLS 101

POLS 430 Modernitenin Siyaseti ve Eleştirileri Kredi 3

19. ve 20. Yüzyıllarda modernite paradigmasının merkezi özellikleri ve bunların siyasetle olan ilişkisi. Sanat, toplum ve kültür alanındaki dönüşüm ve bunların siyasal değerlere, algılamalara ve pratiklere etkisi. Modernite eleştirileri üzerine çok yönlü bir değerlendirilme. Önkoşul: POLS 101

POLS 431 Postmodernitenin Siyaseti ve Eleştirileri Kredi 3

1968 yılından günümüze postmodern siyaset. Bu siyasetin söylemi ve tarzı ve bunların siyasal değerlere, algılamalara ve siyasi hareketlere etkisi. Postmodernite eleştirileri üzerine çok yönlü bir değerlendirilme. Önkoşul: POLS 101

POLS 432 Dışlanmışlığın Politik Ekonomisi Kredi 3

İnsani yoksunluğun ve dışlanmanın farklı modalitelerini ve boyutlarını keşfetme. Küreselleşmenin ve dışlanmanın arasındaki ilişkilerin, marjinaşllik, yoksulluk, kayıtdışılık ve eşitsizlikn üzerine teorilerin incelenmesi ve bunlara ilişkin siyasi çözüm ve stratejilerinin analizi. Önkoşul: POLS 101. 

POLS 435 Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Kredi 3

Türkiye’nin dış ilişkilerinde ana konular, bölgesel problemler ve dahil olması. Türkiye’nin dış politika amaçlarının gelişimi. Önkoşul: POLS 101

POLS 437 Diplomatik Yazışmalar Kredi 3

Diplomatik yazışmalarda eleştirel bakış. Diplomatik yazışmaların formatı ve diğer alanlarda kullanımı. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

POLS 438 Diplomatik Müzakereler Kredi 3

Diplomatik müzakere yürütmenin metotları ve stratejileri. Önkoşul: POLS 101, POLS 242, POLS 437

POLS 439 Diplomasi ve Dış Politika Analizi Kredi 3

Bir takım ülkelerin diplomasileri üzerine, var olan kuramsal literatürün incelemesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 440 Dünya Siyasetinde Güncel Konular Kredi 3

Uluslararası siyasette güncel gelişmeler ve ihtilaflı konular.

POLS 441 Dış Politika Kredi 3

Dış politika yapım süreci ve çözümlemeleri. Siyaset ve dış politika. Failler, çıkarlar ve etkileşimler. Vaka analizi olarak Türkiyenin uluslararası ilişkiler ve dış politika yapımı. Önkoşul: POLS 101

POLS 443 Stratejik Araştırmalar Kredi 3

Savaş sonrası ortaya çıkan ve nükleer caydırma, silahlanma yarışı, silahsızlanma ve silah denetimi müzakereleri üzerine kurulu iki kutuplu sistemin mantığı. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

POLS 445 Avrupa Butunlesmesinde Guncel Sorunlar Kredi 3

Avrupa ekonomik ve siyasal bütünleşmesinin sorunları ve geleceği. Avrupa Birliği’nin genişlemesi. Maastricht sonrası gelişmeler ve güncel tartışmalar. Önkoşul: POLS 101

POLS 446 Avrupa Güvenliği Kredi 3

Soğuk Savaş ve sonrası dönemlerin karşılaştırması. Avrupanın yeni güvenlik mimarisinin araştırılması. Önkoşul: POLS 101

POLS 447 Dünya Siyasetinde Eski Sovyet Cumhuriyetleri Kredi 3

Dış politika tazammununda Avrupa ve Asyada Sovyetler Birliğininin çözülmesinin ardından gerçekleşen güç yapılanması. Önkoşul: POLS 101

POLS 448 Avrupa Birliği Kurumları ve Politika Üretimi Kredi 3

AB özelinde farklı alanlarda, düzeylerde ve zeminlerde politika geliştirme süreçlerini etkileyen aktörlerin, faktörlerin ve kısıtların temel düzeyde kavranışı. Üye ülkelerin AB'nin politik hedefleri, stratejileri ve sonuçlarıyla uyum zorunluluğunu denetleyen AB kurumlarının kapasitesinin analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 449 Uluslararası İhtilaf Analizi Kredi 3

İhtilaf kuramlarının eleştirisi. Uluslararası ihtilafın nedenleri. İhtilaf artırma, yönetimi, tasfiye ve çözümünün dinamikleri. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

POLS 451 Osmanlı Siyasal ve Toplumsal Kurumları Kredi 3

Osmanlı toplum ve kurumlarının ana özellikleri. Osmanlı öncesi bağlar, kuruluş dönemi, çöküş süreci, reform süreci ve imparatorluğun dağılışı. Önkoşul: POLS 101

POLS 453 Ortadoğuda Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset Kredi 3

Ortadoğu ülkelerinin siyasal süreçleri ve bu ülkelerin iç dinamiklerinin bölgedeki uluslararası siyasete etkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 454 Dünya Siyasetinde Karadeniz Kredi 3

Bölgesel ve küresel siyaset çerçevesinde Karadeniz bölge siyaseti. Bölgedeki siyasal, ekonomik ve güvenlik konuları. Önkoşul: POLS 101

POLS 455 Kuzey-Güney İlişkileri Kredi 3

Uluslararası eşitsizlik üzerine alternatif yaklaşımlar çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmekte olan ülkelerin küresel siyasetteki yeri. Soğuk Savaşın sona ermesinin sonuçları ve müstakbel Kuzey-Güney ilişkileri. Önkoşul: POLS 101

POLS 456 Avrupa Bütünleşmesi Konuları Kredi

Avrupa vatandaşlığı ve kimliği, göç ve iltica, yerel yönetim ve bölgeselleşme, kurumsal reform gibi konu ve kavramlar üzerine Avrupa entegrasyonunun derinlemesine incelemesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 457 Avrupa Birliği'nde Kültür ve Kimlik Sorunları Kredi 3

Avrupa Birliği’nde kültür, kimlik ve vatandaşlık üzerine güncel gelişmeler. Avrupa Birliğine göç, insan hakları, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve yeni sosyal hareketler gibi konuların irdelenmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 458 Japon Siyasal ve Ekonomik Dinamikleri Kredi 3

Japon siyasal kültürü ve siyasal süreçlerinin incelenmesi. Japon demokrasisi, toplumu ve ekonomik hayatı. Önkoşul: POLS 101

POLS 459 Dunya Siyasetinde Asya Kredi 3

Asya kıtası güç dağılımında yaşanan değişimler. Çin ve Hindistan'ın yükselmesi ve bunun dünya ölçeğinde sonuçları. Önkoşul: POLS 101

POLS 460 Medeni Hukuka Giriş Kredi 3

Medeni hukukun doğası ve işleyişi. Türkiye örneklerine referansla ilkelerin, kavramların ve yaklaşımların gelişimi ve doğası. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 461 Barış ve Çatışma Kredi 3

Barış ve ihtilafı şekillendiren psikolojik, sosyal, siyasal ve dini etmenlerin incelemesi. Barış, barışın inşaası ve uzlaşma kuramlarının analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 462 Sınırötesi Bölgeler Siyaseti Kredi 3

Feza, kutup bölgeleri, açık denizler ve derin deniz yatakları siyasetleri üzerine bir inceleme. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

POLS 464 Uluslararası Kurumlar Hukuku Kredi 3

Birleşmiş Milletler merkezinde, uluslararası kurumların ilkelerinin, yapılarının ve yasal süreçlerinin gelişimi ve doğası. Önkoşul: POLS 101

POLS 465 Avrupa Birliği Hukuku Kredi 3

Avrupa Adalet Divanı ve AB müktesebatı üzerinde durularak Avrupa Birliği hukuku ve yasal süreçlerinin incelenmesi.

POLS 466 Insan Haklari: Kuram ve Uygulama Kredi 3

İnsan Haklarının kuramsal temelleri ve tarihsel gelişimi. Uluslararası insan hakları rejimlerinin eğilimi ve bunların uluslararası ve bölgesel siyasete etkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 469 Avrupa Birliği Bağlamında İnsan Hakları Hukuku Kredi 3

Avrupa’da ve uluslararası alanda insan hakları. İnsan haklarının tanımı ve temelleri; insan haklarının korunması için araçlar, insan haklarının uluslararası, bölgesel ve ulusal kademelerde hukuki uygulamaları. Önkoşul: POLS 101

POLS 470 Siyaset Biliminde Formal Modelleme Kredi 3

Oyun kuramı ve karar alma kuramının oy verme modellerinde ve parti rekabeti kuramlarında son uygulamalarının değerlendirilmesi ve akılcı tercih kuramının uluslararası ilişkilerde ve karşılaştırmalı siyasetteki yeri. Önkoşul: POLS 101, POLS 370

POLS 471 Siyasal ve Toplumsal Kuramda Güncel Tartışmalar Kredi 3
POLS 472 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Kredi 3

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa Siyasal sistemlerinin karşılaştırılmasının yanı sıra Batılı olmayan toplumlarda da siyasetin doğuşu ve gelişimi. Tarihsel veraset, önemli siyasi kurumlar ve siyasal kültür incelemeleri. Önkoşul: POLS 101, POLS 215

 

POLS 473 Otoriter ve Totaliter Rejimlerin Teorileri ve Siyasetleri Kredi 3

Bu dersin amacı otoriter ve totaliter rejimlerin, anti-liberalizm, evrenselcilik karşıtlığı ve irrasyonalim gibi entelektüel temellerini öğrencilere tanıtmaktır.

 

POLS 474 Islam ve Siyaset Kredi 3

İslam ve siyaset ilişkisinin analizi. Kuramsal ve karşılaştırmalı perspektifte İslami hareketler. Önkoşul: POLS 101

POLS 475 Çağdaş Siyaset Felsefesinde Eşitlik ve Adalet Üzerine Farklı Yaklaşımlar Kredi 3

Bu dersin amacı siyaset felsefesindeki özgürlük, eşitlik, demokrasi, kamu yararı, adalet, siyasal iktidar, haklar ve ödevler gibi önemli temalar çerçevesinde sosyal adalet kavramını yeniden tartışmaktır.

 

POLS 476 Ortadoğuda Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Kredi 3

Toplumsal cinsiyet ve siyasetin Ortadoğuda kuramsal analizi. Feminist eleştirelliğin bölgedeki siyasal dinamiklere yön veren temel siyasi kavramlara bakışı. Önkoşul: POLS 101

POLS 477 Kitle İletişimi ve Küreselleşme Kredi 3

Medya ve iletişim sistemlerinin küreselleşme ile bağlantısının incelenmesi. Medya, küreselleşme ve siyaset ilişkileri üzerindeki ana tartışma temaları. Medyanın küresel, siyasal aktivizm tarafından kullanımı ve devletin bu süreçlerdeki rolü. Önkoşul: POLS 101.

POLS 479 Amerikan Dış Politikası Kredi 3

Güncel Amerikan dış politikası konuları ve problemleri, Amerikan dış politikasına etkileri bağlamında farklı teoriler ve doktrinler, Amerikan dış politikasını etkileyen faktörlerin incelenmesi.

POLS 480 Saha Araştırmaları Semineri I Kredi 3

Öğrenciler tarafından yürütülecek ve araştırma problemi seçimiyle başlayıp bir sonuç raporu içerecek saha araştırması projesi. 

Önkoşul: POLS 101, POLS 203, POLS 206

POLS 481 Saha Araştırmaları Semineri II Kredi 3

Öğrenciler tarafından yürütülecek ve araştırma problemi seçimiyle başlayıp bir sonuç raporu içerecek saha araştırması projesi.

Önkoşul: POLS 101, POLS 203, POLS 206

POLS 482 Karşılaştırmalı Siyasette İnceleme Konuları Kredi 3

Karşılaştırmalı Siyaset alanının seçilmiş konularında üst düzey seminer. Önkoşul: POLS 101, POLS 215

POLS 483 Siyaset Teorisinde İnceleme Konuları Kredi 3

Siyaset kuramı alanında seçilen konular üzerine seminer Önkoşullar: POLS 101, POLS 201, POLS 202

POLS 484 Türk Siyasetinde İnceleme Konuları Kredi 3

Türk siyasal süreçleri ve yönetiminde seçilmiş konuların irdelenmesi. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 485 Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları Kredi 3

Medya ve iletişim sistemlerinin küreselleşme ile bağlantısının incelenmesi. Medya, küreselleşme ve siyaset ilişkileri üzerindeki ana tartışma temaları. Medyanın küresel, siyasal aktivizm tarafından kullanımı ve devletin bu süreçlerdeki rolü. Önkoşul: POLS 101.

POLS 486 Araştırma Semineri I Kredi 3

Araştırma projesi veya ilgilenilen alanda uzmanlaşmak amacına yönelik yoğunlaştırılmış okuma Önkoşul: POLS 101

POLS 487 Araştırma Semineri II Kredi 3

Araştırma projesi veya ilgilenilen alanda uzmanlaşmak amacına yönelik yoğunlaştırılmış okuma Önkoşul: POLS 101

POLS 490 Amerikan Kültürü ve Siyasal Hayati Seminerleri Kredi 3

Amerikan siyaseti, edebiyatı, toplum ve tarih konularında seçilen başlıkla üzerine disiplinler arası bir yaklaşımla detaylı bir inceleme. Önkoşul: POLS 101

POLS 497 Özel Seminer Kredi 3

Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler bu derse alınacaktır. Her öğrencinin bir öğretim üyesi irşatında bir mezuniyet tezi tamamlaması gerekmektedir.