Lisans Dersleri

POLS 304 Çağdaş Demokrasilerin Gelişimi Kredi 3

Karşılaştırmalı perspektifle, temel tarihsel süreçler ve güncel tartışmalar odağında demokrasinin tarihsel kökleri ve gelişiminin incelenmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 305 Siyasette Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik Kredi 3

Tarihsel perspektifle milliyetçilik ve milletleşme süreci. Uluslararası ve karşılaştırmalı çerçevede etnisite, milli bilinç ve etnik milliyetçilik. Önkoşul: POLS 101

POLS 307 Sekülerlerizm ve Eleştirileri Kredi 3

Sekülarizmin etimolojik, felsefi, bilimsel ve tarihsel kökenleri. Sekülerizmin çağdaş, politik ve felsefi eleştirlerinin incelenmesi. Sekülarizm ve demokrasi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Önkoşulu POLS 101

POLS 308 Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Kredi 3

Rejim değişiminin dinamikleri merkezinde gelişmekte olan ülkelerde siyasetin yapısı ve süreçleri. Önkoşul: POLS 101

POLS 310 Karşılaştırmalı Seçim Sistemleri Kredi 3

Karşılaştırmalı perspektiften farklı seçim sistemlerinin özellikleri. Seçim kuram ve uygulamaları. Çoğunluk sistemleri, nisbi seçim sistemleri. Önkoşul: POLS 101

POLS 311 Latin Amerika Siyaseti Kredi 3

Popülizm, devrim, otoriter rejimler ve demokrasi kavramları üzerinden Latin Amerika ülkelerinde siyaset yapıları ve süreçlerinin analizi. Teorik ve tarihsel çerçeveden bölgedeki siyasal değişim ve ekonomik kalkınma süreçlerinin incelenmesi. Önkoşul: POLS101

POLS 314 Siyaset ve Sinema Kredi 3

Seçme film yönetmenlerinin gözünden siyaset. Klasik ve çağdaş siyasi filmlerin ve perdeye yansıyan temel siyasi konuların eleştirel değerlendirilmesi. Sinemanın siyasi ve sosyal olanla ilişkisinin keşfi. Önkoşul: POLS101

POLS 317 Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kredi 3

Ortadoğu ülkelerinin tarihsel ve kültürel konumu, toplumsal yapısı ve günümüz siyasetlerinin incelenmesi. İslamın ve Arap milliyetçiliğinin Ortadoğuya etkisi. Bölge ölçeğinde sivil-asker ilişkileri ve demokratikleşme ve istikrar sorunları. Önkoşul: POLS 101

POLS 320 Asya ve Pasifikte Siyaset Kredi 3

Doğu ve Güneydoğu Asyada siyasi değişimin ve hızlı iktisadi kalkınmanın karşılaştırmalı analizi. Japonya, Çin ve Doğu Asya YSÜ özel olarak incelenecektir. Önkoşul: POLS 101

POLS 323 Kimlik ve Siyaset Kredi 3

Toplumsal cinsiyet, din, etnisite ve yerellik kimliklerinin siyasallaşması üzerine kuramsal perspektifler. Modern ve postmodern sosyo-politik kültürde, özellikle de kamusal alan, devlet, hukuk, milliyet, vatandaşlık ve cemaat gibi kavramlar çerçevesinde siyasal kimliklerin inşası. Önkoşul: POLS 101

 

POLS 330 Siyasi Coğrafya Kredi 3

Siyaset ve devlet ülkesi ilişkisi. Ülke sınırları, demografi, sosyoekonomik özellikler ve faaliyetler. Önkoşul: POLS 101

POLS 332 Siyaset Sosyolojisi Kredi 3

Modern devletin gelişmesi, modern siyasi kurum ve süreçleri çerçevesinde devlet toplum ilişkisi. Önkoşul: POLS 101, SOC 101, SOC 108

POLS 333 Local Politics and Democracy Kredi 3

Yerel siyaset, yönetim ve yönetişim konularını karşılaştırmalı bir perspektifle ele alır. Temel yaklaşım ve kavramlarını tanıttıktan sonra, siyasal katılımın yerel düzeydeki farklı dinamiklerini ve formlarını inceler.

 

POLS 337 Hukuk Sosyolojisi Kredi 3

Suçun ve kanunun sosyal ve siyasi inşası dikkate alarak, hukuk, siyaset ve toplum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Literatürde varolan temel teorik yaklaşımlar ve ampirik araştırmalar. Önkoşul: POLS 101, POLS 102 

POLS 347 İdare Hukuku Kredi 3

Hükümetin idari yapısınının işleyişi ve iktidarı ve örgütlenmesine giriş. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 361 Siyaset ve Hukuk Kredi 3

Anayasa ve siyasal sistem, siyasal süreç ve parlamenter sürecin hukuksal özetine ilişkin disiplinler arası yaklaşım. Türkiye, Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan sistemlerinden örnekler üzerinde durulacaktır. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 404 Din ve Toplum Kredi 3

Dinlerin günümüz dünyasındaki konumuna ilişkin siyasi, sosyolojik, antropolik ve iktisadi yaklaşımlar. Doğuda ve Batıdaki sekülarizm. Sekülerleşme ve sekülerleşmenin geri çevrimiyle ilişkili siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi ve toplumsal cinsiyet meselelerin karşılaştırmalı analizi. Önkoşul: POLS 101 

POLS 404 Paper 4

POLS 405 İletişim ve Siyaset Kredi 3

Kitle iletişiminde küresel değişiklikler ve bunun siyasal süreçlere, kültürel kimliklere, ulusal ve küresel konulara etkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 410 Siyasal Davranış Kredi 3

Siyasal hayatta psikolojik, kültürel ve sosyal yapı kaynaklı faktörlerin birey ve kitle tutumlarına ve oy verme eğilimlerine etkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 413 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Çıkar Grupları Kredi 3

Farklı siyasal sistemlerde siyasi partilerin ve çıkar gruplarının kökenleri, işleyişleri ve örgütlenme evsafının karşılaştırmalı analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 415 Siyaset Psikolojisi Kredi 3

Siyasal idrak, eğilimler, değer ve inançlar üzerine kuramlar ve ampirik çalışmalara giriş. Sosyalizasyon, siyasi eylem ve protesto davranışı üzerine kuramlar. Önkoşul: POLS 101

POLS 416 Edebiyat ve Siyaset Kredi 3

Anlamanın kaynağı olarak edebi metinler incelemesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 417 Weimardan Berline Alman Siyasal Sistemi Kredi 3

Weimar Cumhuriyetinin yıkılmasına yol açan toplumsal ve siyasal problemler, Üçüncü İmparatorluğun (Nazizmin) yükselişi ve çöküşü, Federal Cumhuriyetin kuruluşu ve Almanyanın Birleşmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 421 Karşılaştırmalı Devlet ve Bürokrasi Kredi 3

Farklı siyasi sistemlerde devlet ve bürokrasi ilişkileri ve bunların tipolojileri. Önkoşul: POLS 101

POLS 424 Toplumsal Hareketler Kredi 3

Toplumsal hareketler kuramına giriş. Eski ve yeni toplumsal hareket tiplerinin örnek olaylarının karşılaştırmalı incelemesi. İşçi, kadın ve göçmen hareketleri. Önkoşul: POLS 101

POLS 432 Dışlanmışlığın Politik Ekonomisi Kredi 3

İnsani yoksunluğun ve dışlanmanın farklı modalitelerini ve boyutlarını keşfetme. Küreselleşmenin ve dışlanmanın arasındaki ilişkilerin, marjinaşllik, yoksulluk, kayıtdışılık ve eşitsizlikn üzerine teorilerin incelenmesi ve bunlara ilişkin siyasi çözüm ve stratejilerinin analizi. Önkoşul: POLS 101. 

POLS 445 Avrupa Butunlesmesinde Guncel Sorunlar Kredi 3

Avrupa ekonomik ve siyasal bütünleşmesinin sorunları ve geleceği. Avrupa Birliği’nin genişlemesi. Maastricht sonrası gelişmeler ve güncel tartışmalar. Önkoşul: POLS 101

POLS 466 Insan Haklari: Kuram ve Uygulama Kredi 3

İnsan Haklarının kuramsal temelleri ve tarihsel gelişimi. Uluslararası insan hakları rejimlerinin eğilimi ve bunların uluslararası ve bölgesel siyasete etkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 474 Islam ve Siyaset Kredi 3

İslam ve siyaset ilişkisinin analizi. Kuramsal ve karşılaştırmalı perspektifte İslami hareketler. Önkoşul: POLS 101

POLS 476 Ortadoğuda Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Kredi 3

Toplumsal cinsiyet ve siyasetin Ortadoğuda kuramsal analizi. Feminist eleştirelliğin bölgedeki siyasal dinamiklere yön veren temel siyasi kavramlara bakışı. Önkoşul: POLS 101

POLS 482 Karşılaştırmalı Siyasette İnceleme Konuları Kredi 3

Karşılaştırmalı Siyaset alanının seçilmiş konularında üst düzey seminer. Önkoşul: POLS 101, POLS 215