Lisans Dersleri

POLS 321 Uluslararası İlişkiler Kuramı Kredi 3

Karşılaştırmalı uluslararası ilişkiler için kuramlar. Realizm, neorealizm, birleşme ve karşılıklı bağımlılık kuramları, inşaacılık, postmodernist ve feminist yaklaşımlar. Paradigmatik değişiklikler ve temel tartışma konuları. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

POLS 324 Uluslararası Hukuk Kredi 3

Uluslararası hukukun doğası ve işlevi, gelişimindeki ana yönlerin analizi. Devletler Genel Hukuku ve Devletler Özel Hukukunun temelleri. Önkoşul: POLS 101

POLS 326 Yirminci Yüzyıl Diplomasi Tarihi Kredi 3

20. Yüzyıl diplomasi tarihinin derinlemesine tahlili. İki dünya savaşının sebep ve sonuçları, iki kutuplu sistemin doğuşu, Soğuk Savaş sonrası gelişmeler ve çatışmalar. Önkoşul: POLS 101

POLS 327 Uluslararası Ekonomik Ilişkiler Tarihi Kredi 3

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ekonomik ilişkiler, finans, ticaret ve üretimin küreselleşmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 329 Çevre ve Siyaset Kredi 3

Ulusal ve uluslararası düzeyde çevre konularının siyasal dinamikleri ve gelişimi. Yeşil siyaset ve bu hareketin sanayi sonrası siyasete etkileri. Güncel siyasal yaklaşımların çevresel sonuçları. Önkoşul: POLS 101

POLS 340 Dış Politika Kredi
POLS 345 Dünya Siyasetinde Ortadoğu Kredi 3

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından itibaren bugünkü Ortadoğu’nun tarih içindeki evrimi. Güncel dünya siyasetinde Ortadoğu’yla ilgili temel sorunlar. Önkoşul: POLS 101

POLS 346 Uluslararası Örgütler Kredi 3

Uluslararası örgütlerin tipolojisin, hükümetler arası örgütlerde karar alma süreçlerinin doğası. Bu örgütlerin dünya siyasetindeki rolü ve ona etkisi Önkoşul: POLS 101, POLS 217, POLS 242

POLS 349 Doğu Avrupada Siyaset Kredi 3

Soğuk Savaş sonrası gelişmeler ışığında karşılaştırmalı perspektifle Doğu Avrupada tarihsel ve günümüz siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi. Önkoşul: POLS 101, POLS 215

POLS 420 Uluslararası Ekonomi Politik Kredi 3

Uluslararası iktisadi ilişkilerin siyasallaşması ışığında uluslararası alanda iktisadi ve siyasi faktörlerin karşılıklı bağımlılığı. Önkoşul: POLS 101, EC 101, EC 102

POLS 425 Kafkaslar ve Orta Asyada Siyaset Kredi 3

Soğuk Savaş ertesinde Kafkaslar ve Orta Asyada siyasi dinamikler ve gelişmeler. Önkoşul: POLS 101

POLS 426 Balkanlarda Siyaset Kredi 3

Balkanlardaki istikrarsızlık ve çatışma ortamının neden ve sonuçları bağlamında bölge devletlerinin toplumsal ve siyasi dinamikler. Önkoşul: POLS 101

POLS 437 Diplomatik Yazışmalar Kredi 3

Diplomatik yazışmalarda eleştirel bakış. Diplomatik yazışmaların formatı ve diğer alanlarda kullanımı. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

POLS 438 Diplomatik Müzakereler Kredi 3

Diplomatik müzakere yürütmenin metotları ve stratejileri. Önkoşul: POLS 101, POLS 242, POLS 437

POLS 439 Diplomasi ve Dış Politika Analizi Kredi 3

Bir takım ülkelerin diplomasileri üzerine, var olan kuramsal literatürün incelemesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 440 Dünya Siyasetinde Güncel Konular Kredi 3

Uluslararası siyasette güncel gelişmeler ve ihtilaflı konular.

POLS 443 Stratejik Araştırmalar Kredi 3

Savaş sonrası ortaya çıkan ve nükleer caydırma, silahlanma yarışı, silahsızlanma ve silah denetimi müzakereleri üzerine kurulu iki kutuplu sistemin mantığı. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

POLS 446 Avrupa Güvenliği Kredi 3

Soğuk Savaş ve sonrası dönemlerin karşılaştırması. Avrupanın yeni güvenlik mimarisinin araştırılması. Önkoşul: POLS 101

POLS 447 Dünya Siyasetinde Eski Sovyet Cumhuriyetleri Kredi 3

Dış politika tazammununda Avrupa ve Asyada Sovyetler Birliğininin çözülmesinin ardından gerçekleşen güç yapılanması. Önkoşul: POLS 101

POLS 449 Uluslararası İhtilaf Analizi Kredi 3

İhtilaf kuramlarının eleştirisi. Uluslararası ihtilafın nedenleri. İhtilaf artırma, yönetimi, tasfiye ve çözümünün dinamikleri. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

POLS 453 Ortadoğuda Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset Kredi 3

Ortadoğu ülkelerinin siyasal süreçleri ve bu ülkelerin iç dinamiklerinin bölgedeki uluslararası siyasete etkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 454 Dünya Siyasetinde Karadeniz Kredi 3

Bölgesel ve küresel siyaset çerçevesinde Karadeniz bölge siyaseti. Bölgedeki siyasal, ekonomik ve güvenlik konuları. Önkoşul: POLS 101

POLS 455 Kuzey-Güney İlişkileri Kredi 3

Uluslararası eşitsizlik üzerine alternatif yaklaşımlar çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmekte olan ülkelerin küresel siyasetteki yeri. Soğuk Savaşın sona ermesinin sonuçları ve müstakbel Kuzey-Güney ilişkileri. Önkoşul: POLS 101

POLS 458 Japon Siyasal ve Ekonomik Dinamikleri Kredi 3

Japon siyasal kültürü ve siyasal süreçlerinin incelenmesi. Japon demokrasisi, toplumu ve ekonomik hayatı. Önkoşul: POLS 101

POLS 459 Dunya Siyasetinde Asya Kredi 3

Asya kıtası güç dağılımında yaşanan değişimler. Çin ve Hindistan'ın yükselmesi ve bunun dünya ölçeğinde sonuçları. Önkoşul: POLS 101

POLS 461 Barış ve Çatışma Kredi 3

Barış ve ihtilafı şekillendiren psikolojik, sosyal, siyasal ve dini etmenlerin incelemesi. Barış, barışın inşaası ve uzlaşma kuramlarının analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 462 Sınırötesi Bölgeler Siyaseti Kredi 3

Feza, kutup bölgeleri, açık denizler ve derin deniz yatakları siyasetleri üzerine bir inceleme. Önkoşul: POLS 101, POLS 242

POLS 464 Uluslararası Kurumlar Hukuku Kredi 3

Birleşmiş Milletler merkezinde, uluslararası kurumların ilkelerinin, yapılarının ve yasal süreçlerinin gelişimi ve doğası. Önkoşul: POLS 101

POLS 469 Avrupa Birliği Bağlamında İnsan Hakları Hukuku Kredi 3

Avrupa’da ve uluslararası alanda insan hakları. İnsan haklarının tanımı ve temelleri; insan haklarının korunması için araçlar, insan haklarının uluslararası, bölgesel ve ulusal kademelerde hukuki uygulamaları. Önkoşul: POLS 101

POLS 477 Kitle İletişimi ve Küreselleşme Kredi 3

Medya ve iletişim sistemlerinin küreselleşme ile bağlantısının incelenmesi. Medya, küreselleşme ve siyaset ilişkileri üzerindeki ana tartışma temaları. Medyanın küresel, siyasal aktivizm tarafından kullanımı ve devletin bu süreçlerdeki rolü. Önkoşul: POLS 101.

POLS 485 Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları Kredi 3

Medya ve iletişim sistemlerinin küreselleşme ile bağlantısının incelenmesi. Medya, küreselleşme ve siyaset ilişkileri üzerindeki ana tartışma temaları. Medyanın küresel, siyasal aktivizm tarafından kullanımı ve devletin bu süreçlerdeki rolü. Önkoşul: POLS 101.