Lisans Dersleri

POLS 306 Çağdaş Siyasal İdeolojiler Kredi 3

18. Yüzyıldan bugüne liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, komünizm, sosyal demokrasi ve milliyetçilik ideolojileri. Önkoşul: POLS 101

POLS 319 Sosyal Bilimler Felsefesi Kredi 3

Sosyal bilimlere temel yaklaşımların ontolojik, epistemolojik, ve siyasal ideolojik temelleri. Sosyal ve beşeri bilimlerin doğa bilimleriyle ilişkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 336 Siyasal Düşünde Tarihinden Seçilmiş Konular Kredi 3

Seçilmiş siyaset kavramlarının ve tartışma konularının doğuşu ve tarihsel evriminin kapsamlı analizi. Siyasal düşünürler ve onların siyasal düşünceye katkılarının derinlemesine ele alınması. Önkoşul: POLS 101.

POLS 339 Devlet ve Kamusal Alan Kredi 3

Devlet, kamusal alan ve kamu-özel alan ikili karşıtlığı konularına analiz yaklaşımları ve kuramsal açıdan değerlendirilmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 373 Siyaset ve Kültür Kredi 3

Kültürel alanda siyasal iktidar ilişkilerinin artikülasyonu. İdeolojik hegemonya ve siyasi meşruiyet süreçleri. Kültürün siyaset ve iktisattan özerklik. Küreselleşmenin kültürel boyutları. Önkoşul: POLS 101

POLS 375 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Kredi 3

Toplumsal cinsiyetin siyasal söylemdeki yeri. Toplumsal cinsiyetin, siyasetin metodolojik ve öze ilişkin konularına etkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 402 Etik ve Siyaset Kredi 3

Eflatun, Aristo, Makyevel, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche ve modern teorisyenlere referansla etik-siyaset, temel konu ve ikilemlerin tartışlabı üzerine kuramsal tahliller. Önkoşul: POLS 101

POLS 403 Siyaset Felsefesi Kredi 3

Siyaset felsefesinin özgürlük, eşitlik, gerçek, adalet, kamu yararı, hak ve ödevler gibi temel konuların ve siyaset felsefesinin alanı üzerine tartışma. Önkoşul: POLS 101

POLS 406 Siyaset, İdeoloji ve Söylem Kredi 3

İdeoloji ve söylem üzerine modern ve postmodern kuramların eleştirel değerlendirmesi. Güncel tartışmaların siyasal düşünce ve söylem kuram ve pratiğine katkısı. Önkoşul: POLS 101

POLS 407 Çağdaş Marksist ve Post-Marksist Kuram Kredi 3

20. Yüzyıl Marksist düşüncenin ve onun sosyolojik, fenomelojik, yapısal ve postmodern akımlarına kuramsal bir bakış. Maksist kuramın Gramsci, Lukacs ve Frankfurt Okulu ve günümüz düşünürlerine olan dönüşümü. Önkoşul: POLS 101

POLS 408 Demokrasi Teorisi Kredi 3

Demokratik teorinin Hobbes'tan günümüze bağlamsal gelişmesinin analizi ve güncel problemleri. Önkoşul: POLS 101

POLS 412 Siyaset İncelemelerinde Temel Teorik Yaklaşımlar Kredi 3

Siyaset ve toplum alanı çalışmalarına pozitivizm, fenomenoloji ve hermönetik, yapısalcılık ve eleştirel kuram gibi farklı paradigmatik yaklaşımların analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 430 Modernitenin Siyaseti ve Eleştirileri Kredi 3

19. ve 20. Yüzyıllarda modernite paradigmasının merkezi özellikleri ve bunların siyasetle olan ilişkisi. Sanat, toplum ve kültür alanındaki dönüşüm ve bunların siyasal değerlere, algılamalara ve pratiklere etkisi. Modernite eleştirileri üzerine çok yönlü bir değerlendirilme. Önkoşul: POLS 101

POLS 431 Postmodernitenin Siyaseti ve Eleştirileri Kredi 3

1968 yılından günümüze postmodern siyaset. Bu siyasetin söylemi ve tarzı ve bunların siyasal değerlere, algılamalara ve siyasi hareketlere etkisi. Postmodernite eleştirileri üzerine çok yönlü bir değerlendirilme. Önkoşul: POLS 101

POLS 471 Siyasal ve Toplumsal Kuramda Güncel Tartışmalar Kredi 3
POLS 473 Otoriter ve Totaliter Rejimlerin Teorileri ve Siyasetleri Kredi 3

Bu dersin amacı otoriter ve totaliter rejimlerin, anti-liberalizm, evrenselcilik karşıtlığı ve irrasyonalim gibi entelektüel temellerini öğrencilere tanıtmaktır.

 

POLS 475 Çağdaş Siyaset Felsefesinde Eşitlik ve Adalet Üzerine Farklı Yaklaşımlar Kredi 3

Bu dersin amacı siyaset felsefesindeki özgürlük, eşitlik, demokrasi, kamu yararı, adalet, siyasal iktidar, haklar ve ödevler gibi önemli temalar çerçevesinde sosyal adalet kavramını yeniden tartışmaktır.

 

POLS 483 Siyaset Teorisinde İnceleme Konuları Kredi 3

Siyaset kuramı alanında seçilen konular üzerine seminer Önkoşullar: POLS 101, POLS 201, POLS 202