Kayıt Kuralları

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI KAYIT KURALLARI

 

Kredi Sayısı ve Fazla Ders Yükü:

1) Öğrenciler bir dönemde en az 15 kredilik bir ders yükü ile programlarını düzenler. Mezuniyet durumu hariç 15 kredinin altına inebilmek için ilgili yönetim kurulu kararı gerekir.

2) Bir dönemde öğrencinin alması gereken ortalama kredi sayısı 17’dir. Öğrenciler bir yarıyılda fazla 25 kredilik bir ders yükü alabilir.

3) 21 Kredi alabilmek için not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

4) 26 kredi alabilmek için not ortalamasının en az 2.00 olması ve danışman onayı gerekir.

5) 26 kredinin üzerine 3 kredi daha alabilmek için öğrencinin o dönem sonunda mezun olacak olması ve danışman onayı gerekir.

6) Öğrenciler kaldıkları dersleri, derslerin açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu koşul için ancak düzensiz öğrenciler, ÇAP ve transfer öğrencileri için istisna yapılabilir.

7) Genel not ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenciler, ortalama kredi olan 17 kredi üzerinde ders yükü alamazlar.Tekrar ettikleri F derslerine ek olarak DD/DC aldıkları dersleri tekrar edebilir ve/veya en çok 2 yeni ders alabilirler.

8) Zorunlu dersler ders programında belirtilen dönemde alınmak zorundadır. Bu koşul için ancak düzensiz öğrenciler, ÇAP ve transfer öğrencileri için istisna yapılabilir.

 

 

Pols 203 ve 206

9) Öğrenci mezuniyet durumunda dahi olsa bu dersleri aynı anda alamaz.

10) Pols 203 ve 206 derslerini ikame etmek üzere herhangi bir başka bölümden ders alınamaz. Transfer öğrencilerine transfer sırasında ders saydırma yoluyla bu kural esnetilebilir.

 

Yabancı Öğrenciler: Pols 102 ve AD 131:

11) Pols 102 yerine bölüm seçmelisi (departmental elective) alabilirler.

12) İngilizce verilen AD 131 dersini, bu dersin açılmadığı dönemlerde ise yerine herhangi bir seçmeli dersi alabilirler.

 

Ders Tekrarı:

13) Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri, ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadır. Özel durumlarda, danışmanın olumlu görüşü alınmak koşulu ile ilgili yönetim kurulu ders tekrarını erteleyebilir, ders alınmışsa dersten çekilme izni verilebilir.

14) Seçmeli derslerden F notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya yerine geçecek bir başka dersi tekrar (R) işareti ile alır. Bu durumda yeni dersten alınan not F'nin yerine geçer, ancak F notu akademik kayıtlarda belirtilir.

15) Öğrenciler, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DD ve DC almış oldukları derslerden en çok altısını, ilk alınışlarını izleyen dört yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere danışman onayı ile tekrarlayabilirler. Bu kural sadece 100 ve 200 kodlu dersler için geçerlidir. 300 ve 400 kodlu dersler DD ve DC alındığı taktirde tekrarlanamazlar.

16) Tekrarlanan derslerde, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. DD ve DC ile geçilmiş dersler tekrar edilebilir.

17) Seçmeli dersler 2 alt ve 2 üst sınıftan alınamaz.

Seçmeli Ders Tekrarı:

18) "Unrestricted" veya "Area Elective" derslerinden F notu alan bir öğrenci, başka bir "Unrestricted" veya "Area Elective" dersi alarak F notunu tekrarlayabilir. Mezuniyete hak kazanabilmeleri için öğrencilerin transkriptlerinde tekrarlanmamış F notları olmamalıdır.

 

Çakışan Ders Saatleri:

19) En fazla iki dersin saatleri çakişabilir. Çakismalar birer saati geçemez. Bir dersin iki saati başka bir dersin iki saati ile üstüste çakışamaz.

 

Seçmeli Dil Dersleri:

20) Yabanci dilde eğitim yapılan bir liseden mezun olanlar veya o dili iyi derecede bilenler ancak 3 veya 4 kodlu dil derslerini alabilirler. (Örneğin Fransızca eğitim yapılan bir liseden mezun olan öğrenci sadece 3 ve 4 kodlu Fransızca dersi; Türki Cumhuriyetler’den gelen öğrenciler sadece 3 ve 4 kodlu Rusça dersi alabilirler.)

Alınan 3 kodlu dil dersi “unrestricted elective” olarak, 4 kodlu dil dersi ise “complementary elective” veya “unrestricted elective" olarak sayılır.

 

Seçmeli Dersler:

21) Bölüm seçmelileri diger seçmeliler yerine sayilabilir.

22) “Complementary elective” dersleri İşletme (AD), İktisat (EC), Sosyoloji (SOC), Psikoloji (PSY), Tarih (HIST), Felsefe (PHIL) ve ATA bölümlerinden alınabilir.

23) “Unrestricted elective” dersleri herhangi bir bölümden alınabilir. 2 kredili PA derslerinden 2 tanesi tek bir seçmeli yerine sayılır. Ayrıca 2 kredili PA derslerinden 3 tanesi iki seçmeli yerine sayılır.

24) PE derslerinin kredisi mezuniyet için sayılmaz.

 

Humanities ve 1 kodlu Felsefe Dersleri (HSS):

25)  “Proficiency” sinavindan A veya B ile geçen öğrenciler iki dönem HSS almak zorundadırlar. HSS yerine” Advanced English” dersi alamazlar. HSS dersleri: HIST 105/106, HUM 101/102, SCI 101/102 ve 100 kodlu tüm felsefe dersleridir.

26) “Proficiency” sınavından C ile geçen öğrenciler iki dönem “Advanced English”  (AE111 ve AE112) alabilirler.

 

 

Sınamalı ve başarısız öğrenciler:

27-28) Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 23

 (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO'ları 2.00'ın altında olan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrencilere fazla ders yükü verilmez. Bu öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan kulüplere, başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olamaz.
(2) GNO'su 2.00'ın altında olan öğrencilerden, DNO'su iki yarıyıl üst üste 2.00'ın altında olanlar başarısız duruma girerler.
(3) Başarısız öğrenciler; bölümlerinin ortalama dönem kredisi üzerinde ders yükü alamaz, F tekrarının yanı sıra ortalama dönem kredisini aşmayacak şekilde DD, DC aldıkları dersleri tekrarlayabilir ve/veya en çok iki yeni ders alabilir.
(4) Bu öğrenciler; yaz döneminde F, DD, DC tekrarı yapabilir ve en fazla iki yeni ders olmak üzere üç ders veya on kredi alabilir.
(5) Güz dönemi başındaki başarısızlık durumu ise, yaz dönemi sonundaki GNO'ya göre belirlenir. Yaz dönemi dönem not ortalaması, yarıyıl hesaplarında dikkate alınmaz, ancak GNO'ya dahil edilir.
(6) Ders tekrarı ile GNO'larını 2.00 veya üzerine getiren öğrenciler, normal statüde eğitimlerine devam eder.
(7) Başarısız statüde iken diğer bir üniversiteden özel öğrenci statüsü ile alınmış dersler, Boğaziçi Üniversitesinde kredili ders olarak sayılmaz.
(8) Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.
(9) Kayıtlı olduğu programın asgari mezuniyet kredisinden, programın son sınıf azami ders kredisi toplamının eksiği kadar krediyi tamamlamış olan öğrenciler son sınıf öğrencisi sayılır.
Ek fıkra: RG- 18/09/2012-28415 
(10) Son sınıf statüsünde olan başarısız öğrencilere bu maddenin üçüncü fıkrasında bulunan en çok iki yeni ders alma kuralı uygulanmaz. 

 

Tek Ders Sınavları:

29) Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 28:

Mezuniyet– (Değişik madde: RG-25/5/2012-28303)

(1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olup, diploma almaya hak kazanabilmesi için; bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen bir lisans eğitim ve öğretim programını, en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur.
(2) Bir öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için ilgili dönemde kayıtlı olması gerekir.
(3) Bu şartları gerçekleştiremeyenlerden GNO'ları en az 2.00 olan ve mezuniyet koşullarını tek bir dersten F notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak bu dersi tekrarlamadan ve bir kereye mahsus olmak üzere, bir sınava girme veya bunun yerini tutacak akademik bir çalışma yapma imkanı, ilgili yönetim kurulu tarafından tanınabilir. Bu öğrencilere en çok DD notu verilir ve not en geç izleyen yarıyılın kayıt dönemi başına kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Başarısızlık halinde ders tekrarlanır ve ders tekrarında bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri uygulanır."